Motorsport Manager-CODEX

DOWNLOAD TORRENT DOWNLOAD DOWNLOAD ANONYMOUS

Posted on November 10, 2016 in Games » Pc Games , verified torrent

Size: 9.19 GB , Seeds: 138 , Peers: 10 ( Updated April 28, 2017 - Refresh )

* Download via Magnet Link , * To download files you need a Bittorrent Client , * How to download torrents from Bit Torrent Scene?

Loading...

Scrape History ( seeds + peers )

Internal Files

Motorsport.Manager-CODEX
RARBG.com.txt   34 Byte
codex-motorsport.manager.iso   9.19 GB
codex.nfo   5.54 KB

Hash Code

aeec72266a34d39db98679155c3dbaabaf428eb2

Description

Code:
ݜݜݜܠ ݜܠ ݜ
ݛܛܜ ݛܛܜ ӛܛܛܛܛ۠ӛܛ۲ܠ ӛܛҍ
ܛ۲ܛ۲ ܛܛܛܛ ӛ۲ܛܛܛ۠ӛܛܛ۲ܠ ӛܛҠ ߍ
ܠ ܛ۲ ࠛܛҠ ܛ۲ߠӛܛ ܛ۲ ߲ܛ۠ܛ۲ܛܛӜܠ ӛܛҠ ݛ
Ҡ ӛܛ ӛܛ۠ܛ۠ ܛ۠ܛ۠ ܛ۲ܛ۠ ӛܛӛҠ ӛܛҠ ܛ
ܛ۲ ࠟ ܛ۠ ܛ۲ܛ ܛ۲ܛ ӛܛҠܲܛ۲ ܛҍ
۠ܛ۠ ܛ۠ ܛ۲ܛ ܛ۲ܛܛҠ ӛܛҲܛ۲ ӛ۲
ӛ ܛ۠ ܛ۠ ܛ۲ܛ ܛ۲ܛ۲ ӛܛܛ۲ ӛܛ
۲ ܛ۠ ܛ۲ ӛܛӛ۠ ӛܛӛ۠ ӛܛ۲ ӛܛ۲
ӛ۠ ӛܛ ݛ۲ܛ۠ ܛ۠ܛ۠ ݛܛӛܛ ӛܜӛܛܛ۲ ӛܛ۲
ӛ۲ ܛܛܠӛܛҠӛܛ ݛܛҠܛ۲ ܲܛ۠ܛܛ۠ӛܛӛܛҲܛ۲ ӛܛܛҍ
ӛ۠ ӛܛܛܛ۲ ӛܛܛܛ۲ ܛܛܛܛ۠ ӛܛܛܛ۲ܛ۲ߠӛܛҠ ܛܛ۲
ܛ۲ ܛܛܛ۲ ܠ ӛܛܛ۲ ӛܛܛܛ ܛܛܛ۲ܛ۲ ӛܛҠ ܛܛҍ
ӛܛ۲ ܛܛ۲ ӛ ӛܛ۲ ӛܛܛ۠ ۲ ܛܛ۲ܛ۲ ۠ ӛܛҠ ܛ۲
ӛܛ۲ ࠛ۲ ӛܛ ࠛܟ ۠ ӛܛߠ ӛ۲ ࠛ۲ܛ۲ ܛҠ ӛܛҠܛܛҍ
ӛܛܛӜ ܲܛܛ۲ܠ ܲܛܜ ܲܛܛܛӜ ܲܛܛӜ ݛܛҍ
ӛܛܛܛܛܛܛӛܛܛܛܛܛܛܛܛܛ۲ܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛҍ
߲ܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛܛ۲ߍ
ݛӛܛܛܛࠟܛܛܛӜ ߲ࠟ ࠟӟ ܲܛܛܛࠟܛܛܛ۲ܜ
ӟ ӛࠟߠ ࠟܛ۲ C O D E X ӛܛࠟ ࠟࠛҠ ߲
ߠӛܠ ܠ ܠܲߠ P R E S E N T S ߲ܠܠ ܠ ݛҠߍ
ࠛܛߠ ࠟ ݜݜݜݜݜݜݜݜܠ ࠟ ࠛܛߍ


Motorsport Manager (c) SEGA


Release Date : 11/2016 Protection : Steam
Discs : 1 Genre : Racing

ݛܜ ݛܜ
ӟࠛܛҠ ݜ ܟ۠ܟߠ۠ ܟߠܟ۠ܟߠܟߠ ۠ܟ۠ܟߠܟ۠ ݜ ӛܛࠟҍ
ࠜ ࠛ۲ ߠࠛ ܠӟܠӟ Ҡ ӟ ӟҠࠟҠӟ ҠҠҠӟ ҠҠܠ ܟ ߠӛܟ ݟ
ܛ۲ܠݛܜҠߠߠࠟߠࠟߠࠟߠߠߠࠟߠࠟߠ ߠߠߠߠ ࠟߠӜܛܠܲܛۍ
ݛӛܛܛܛࠟܛܛܛӜ ݛܟܜܠ ࠜܠ ݜߠ ݜܟܛܠ ܲܛܛܛࠟܛܛܛ۲ܜ
ܟ ݛܟࠟ ࠟܛ۲ ܛܠ ࠟӛܠܛ ܛ ݛӟߠ ݛ۠ ӛܛࠟ ࠟࠛܜ ࠛ
ߠܛܠ ܠ ܠݛߠ ࠛߠ ࠛܟ ࠛܟ ࠛߠ ࠛܠܠ ܠ ݛ۠ߍ
ࠛܛߠ ࠟ ߠ ߠ ࠟ ࠛܛߍ


The ultimate management game for fans of motorsport. Feel the
thrill of race day. React in real-time and make split-second
decisions to gain the edge on your rivals. Master advanced
technology to customise every aspect of your cars performance.
Create a top racing team composed of drivers, managers, mechanics
and designers. Step into a living, breathing world of motorsport
with you at the centre.

For more info go to : http://store.steampowered.com/app/415200/


ݛܜ ݛܜ
ӟࠛܛҠ ݜ ۠ܟ۠ܟߠࠛߠܟ۠۠ ۠ ܟ۠ܟ۠ࠛߠܟߠܟߠ ݜ ӛܛࠟҍ
ࠜ ࠛ۲ ߠࠛ ҠҠҠࠟҠ Ҡ ӟҠҠ Ҡ ҠҠҠҠ Ҡ ӟ ࠟҠ ܟ ߠӛܟ ݟ
ܛ۲ܠݛ۠ߠߠߠࠟߠ ߠ ߠߠࠟߠࠟߠ ߠߠࠟߠ ߠ ࠟߠࠟߠܛܠܲܛۍ
ݛӛܛܛܛࠟܛܛܛӜ ݛܟܜܠ ࠜܠ ݜߠ ݜܟܛܠ ܲܛܛܛࠟܛܛܛ۲ܜ
ܟ ݛܟࠟ ࠟܛ۲ ܛܠ ࠟӛܠܛ ܛ ݛӟߠ ݛ۠ ӛܛࠟ ࠟࠛܜ ࠛ
ߠܛܠ ܠ ܠݛߠ ࠛߠ ࠛܟ ࠛܟ ࠛߠ ࠛܠܠ ܠ ݛ۠ߍ
ࠛܛߠ ࠟ ߠ ߠ ࠟ ࠛܛߍ


- Extract
- Burn or mount the .iso
- Run setup.exe and install
- Copy crack from CODEX dir to installdir
- Play


General Notes:

- Block the game's exe in your firewall to prevent the game from
trying to go online ..
- If you install games to your systemdrive, it may be necessary
to run this game with admin privileges instead


ݛܜ ݛܜ
ӟࠛܛҠ ݜ ܟߠܟ۠ܟ۠۠۠ܟ۠ ܟ۠ܟ۠ࠛߠܟߠܟߠ ݜ ӛܛࠟҍ
ࠜ ࠛ۲ ߠࠛ ܠ Ҡ۠ӟܠҠҠҠҠӟߠ ҠҠҠҠ Ҡ ӟ ࠟҠ ܠ ܟ ߠӛܟ ݟ
ܛ۲ܠݛܜӜ ࠟߠߠߠࠟߠࠟߠߠ ߠߠࠟߠ ߠ ࠟߠࠟߠܲݛܜ ܲܛۍ
ݛӛܛܛܛࠟܛܛܛӜ ݛܟܜܠ ࠜܠ ݜߠ ݜܟܛܠ ܲܛܛܛࠟܛܛܛ۲ܜ
ܟ ݛܟࠟ ࠟܛ۲ ܛܠ ࠟӛܠܛ ܛ ݛӟߠ ݛ۠ ӛܛࠟ ࠟࠛܜ ࠛ
ߠܛܠ ܠ ܠݛߠ ࠛߠ ࠛܟ ࠛܟ ࠛߠ ࠛܠܠ ܠ ݛ۠ߍ
ࠛܛߠ ࠟ ߠ ߠ ࠟ ࠛܛߍ

CODEX is currently looking for
ݛܜ ݛܜ
ӛ۠ࠟ ܠ nothing but competition! ܠ ࠟ ܛҍ
ӛܜ ߲ܲ ӟӜ ݛ۲
ݛܛܛ۲ߠ are you ready? ߲ܛܛܛ܍
ӛܟ ࠛܜܠݜ ݜ ݜܛߠ ࠛ۲
ܛ ܠࠛӛ۲ࠛݛࠛݜ ܠ ܠ ܠ ݜܟܜܟӛ۲ܟ ܠ ܛ
ࠛܜݟ ܠ۠۠ܠࠜ ࠟӛܠ۠Ҡ۠ݛӟߠ ݟ ܠ۠۠ܠࠜݛܟ
ࠟ ߠ ߠ ݟ ࠟ ߠ ࠟ ࠜ ߠ ߠ ࠟ
ࠛӜ LNK^CPS ܲܟ
ݟ 02/2015 ࠜ
Ҡ ܠ ҍ
ߠ ӟݟҠ ߍ
ܠ ۠ Ҡ ۠ ܍
ࠟ ࠟ

Torrent location

http://extratorrent.cc/torrent/5284363/Motorsport.Manager-CODEX.html

Trackers

Refresh Leechers : Updated April 28, 2017

1. http://torrent.gresille.org/announce

2. http://tracker.ex.ua/announce

3. http://tracker.flashtorrents.org:6969/announce

4. http://tracker.tfile.me/announce

5. udp://9.rarbg.com:2710/announce

6. udp://p4p.arenabg.ch:1337

7. udp://p4p.arenabg.com:1337

8. udp://tracker.coppersurfer.tk:6969

9. udp://tracker.coppersurfer.tk:80

10. udp://tracker.ilibr.org:6969/announce

11. udp://tracker.leechers-paradise.org:6969

12. udp://tracker.openbittorrent.com:80

13. udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce

14. udp://tracker.publicbt.com:80/announce

15. udp://tracker.publichd.eu:80/announce

Comments

You must log in to add a comment.

Embed Code

Sharing Widget

Related torrents

FILENAME SIZE SEEDS PEERS ADDED UPD
[i] Motorsport Manager-CODEX 9.19 GB 40 1 5 months 2 days
[i] Motorsport Manager Update 1.1-CODEX 121.29 MB 13 1 5 months 4 months

Top Games ( auto generated report )

FILENAME SIZE SEEDS PEERS ADDED UPD
[i] Little Nightmares-CODEX 2.97 GB 1526 911 2 days 1 day
[i] Little Nightmares (+4 Masks + Bonus Content, MULTi12) [FitGirl Repack] 1.56 GB 394 198 1 day 19 hours
[i] Expeditions Viking-CODEX 6.49 GB 241 180 2 days 1 day
[i] Factorio v0.15.2 622.3 MB 90 14 3 days 2 days
[i] Forts v2017.04.28a 612.3 MB 89 21 1 day 12 hours
[i] Expeditions: Viking (v1.0.1, MULTI5) [FitGirl Repack] 3.83 GB 88 86 1 day 5 hours
[i] Slice, Dice & Rice (MULTI3) [FitGirl Repack] 434.82 MB 88 32 1 day 17 hours
[i] Euro Truck Simulator 2 v1.27.1.7s (Inclu ALL DLC) 3.13 GB 82 117 3 days 2 days
[i] Immortal Redneck (v1.1.1, MULTI8) [FitGirl Repack] 1.39 GB 75 28 1 day 9 hours
[i] Earthfall 8.31 GB 63 82 2 days 1 day